PDF Print E-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Президії НАН України

від 04.06.2014 № 130

Ліцензійний договір № ___

на використання твору

м. Київ „___” ___________ _____р.

________________________________________________________________

(П.І.П. автора, співавторів)

(що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Інститут електродинаміки НАН України в особі директора академіка НАН України Кириленко О.В., що діє на підставі Статуту (надалі іменується Ліцензіат), уклали даний договір про таке:

1. Предмет договору

Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання письмового твору (наукового, технічного)_____________________________________________ (далі – Твір),

(назва твору)

викладеного ________________ мовою, на умовах, визначених цим Договором.

(мова твору)

2. Способи використання Твору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:

2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у журналі «Технічна електродинаміка» (далі – Видання) ____________ мовою (вказати мову викладення) (погоджений Ліцензіатом і Ліцензіаром примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).

2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Ліцензіаром.

2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні, а також на мову інших країн для його розповсюдження відповідно до п. 2.1.7.

2.1.4. Виготовляти копії Твору при тиражуванні Видання.

2.1.5. Розповсюджувати Твір разом з Виданням на безоплатній основі згідно з відповідним розпорядженням Президії НАН України та вимогами законодавства щодо розсилки контрольних та обов’язкових примірників Видання.

2.1.6. Виготовляти копії Твору при додатковому тиражуванні Видання у паперовому та електронному вигляді.

2.1.7. Здійснювати розповсюдження Твору на території України та інших країн шляхом:

– передплати, продажу та безоплатної передачі Видання, де опубліковано Твір, у тому числі копій Твору в електронному вигляді та їх перекладів;

– надання доступу до Твору у мережі Інтернет;

– включення Твору як складової частини до збірників, баз даних тощо;

– за погодженням із Ліцензіаром – публікації Твору в інших, у тому числі іноземних, виданнях.

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право видати субліцензію видавничій організації на способи використання Твору, зазначені у п. 2.1.

2.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право передбачити у субліцензії видавничої організації право такої організації укладати субліцензійні договори з третіми особами, що потрібні для здійснення визначених у п. 2.1 способів використання.

2.4. Якщо при публікації Твору в іноземних виданнях чи використанні Твору іншими способами, зазначеними у п. 2.1, передбачено сплату Ліцензіару відповідної винагороди, Ліцензіат та Ліцензіар укладають додаткову угоду до цього Договору щодо її сплати.

3. Територія та строк використання

Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у п. 2.1 цього Договору, на території України та інших країн протягом строку дії авторського права на Твір.

4. Застереження

Ліцензіар заявляє, що:

– він є автором (співавтором) Твору;

– авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю;

– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;

– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового договору;

– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотримання норм законодавства.

5. Інші умови

5.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк дії авторського права на Твір.

5.2. Ліцензіар відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дає згоду Ліцензіату на обробку ним та надання третім особам своїх персональних даних з метою укладення і виконання цього договору та реалізації Ліцензіатом своїх обов’язків, встановлених чинним законодавством Ліцензіар підтверджує, що повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», зміст їх зрозумілий.

6. Реквізити і підписи сторін

Ліцензіат                                                                                Ліцензіар

Адреса: Адреса:

р/р                                                                                            Паспорт серії __№___________

Банк:                                                                                       Виданий

МФО                                                                                       Дата видачі

ЄДРПОУ                                                                                 Ідентифікаційний номер

Ліцензіат                                                                                Ліцензіар

____________ ___________

(м.п.) (Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору, або одним зі співавторів від імені всіх за письмовим дорученням)__

 

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.