PDF Print E-mail

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

 

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук. У журналі публікуються результати досліджень у сферах: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті представляються українською або англійською мовою у форматі doc.

До рукописів додаються:

– супроводжувальний лист, підписаний керівником установи, де виконувалася робота;

– ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування статті редакції журналу (форма ліцензійного договору на http://www.techned.org.ua);

– повна поштова адреса одного з авторів, контактний телефон та адреса електронної пошти;

– копія документа про передплату на журнал. Статті, що надходять від передплатників журналу, друкуються безкоштовно.

Рукопис та документи надсилаються електронною поштою на адресу: ted@ied.org.ua .

Видавниче оформлення.

Структура статті має складатися з таких блоків:

1. Блок українською (англійською) мовою, якщо стаття написана українською (англійською).

– Шифр УДК;

– Назва статті;

– Прізвище, ім'я, по-батькові та ORCID ID кожного із авторів.

– Повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори.

- Електронні адреси авторів.

Анотація (1000−1500 знаків).

– Ключові слова.

Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ "Висновки", а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати).

2. Текст стаття мовою оригіналу. Наприкінці основного тексту вказати джерело фінансування роботи.

3. Список пронумерованих літературних джерел, на які посилається автор.

4. Блок російською мовою (аналогічно Блоку 1).

5. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1):

– Назва статті англійською мовою.

– Прізвище, ім'я, по батькові авторів − транслітерацією.

– Повні назва, поштові адреси організацій, де працюють автори, англійською мовою.

− Електронні адреси авторів.

Назви організацій, приналежність до конкретного відомства, поштова адреса, місто та країна подаються англійською мовою без скорочень.

– Анотація (1000−1500 знаків).

Key words.

– Список літературних джерел латиницею: прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерацією кирилиці, назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті − (Ukr) або (Rus).

Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (http://zakon.rada.gov.ua.)

Обсяг статті – не більше 10 сторінок (міжрядковий інтервал – 1,5).

Опис макета статті (текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0 і вище). Формат паперу ─ А4, поля зверху, знизу, ліворуч ─ 2,5 см, праворуч – 1,5 см.

Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по ширині, автоматична розстановка перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 11 pt, жирний, великими літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів у редакторі формул - Microsoft Equation 3.0 і вище. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у текст повинні мати однакові зображення. Об’єкти Microsoft Equation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що використовуються у статті, мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Стиль рисунків: рисунки (не більше 5) виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – Times New Roman 11pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати у тексті, шрифт Times New Roman 10 pt. Якщо таблиць декілька (не більше 3), кожна повинна мати порядковий номер (без знака № та без назви). Позначення «Таблиця 1» друкується ліворуч над таблицею жирним шрифтом 10pt.

Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 (більш детальну інформацію див. за адресою http://tech.ned.org.ua/dawnload/spisok_liter_DSTU.pdf

Кожне джерело – з абзацу, шрифт – Times New Roman 10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки повинні бути однаковими. Скорочення назв цитованих джерел і кількість авторів не припускається.

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгля-ду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вищевказаними вимогами.

Детальнішу інформацію можна одержати у редакції за тел. (044)-366-26-57 та на сайті http://www.techned.org.ua

Поштова адреса редакції: пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна.


Зразки транслітерації

Техническая электродинамика (до 1997 года) − Tekhnicheskaia Elektrodinamika

Технічна електродинаміка − Tekhnichna Elektrodynamika

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України − Pratsi Instytutu

elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy

Высшая школа − Vysshaia shkola

Вища школа − Vyshсha shkola

Наукова думка − Naukova dumka

Электричество − Elektrichestvo


  
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.