PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.03.036

УДК 621.314

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ «ВЕКТОРНОГО» Й «ПРОПОРЦІЙНОГО» СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМ АКТИВНИМ ФІЛЬТРОМ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 3, 2020 (травень/червень)
Cторінки 36 – 39

 

Автори
Д.В.Тугай1*, докт.техн.наук, Г.Г.Жемеров2**, докт.техн.наук, Ю.П.Колонтаєвський1, канд.техн.наук, С.І.Корнелюк1***
1- НТУ Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
вул. Маршала Бажанова, 17, 61002, Харків, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2- Національний технічний університет «ХПІ»,
вул. Кирпичова, 2, 61002, Харків, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-2617-0297
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3469-0121
*** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9885-1724

Доведено еквівалентність «векторного», який засновано на перетвореннях координат p-q-r теорії миттєвої потужності, та «пропорційного», заснованого на пропорційно-векторній теорії потужності, способів синтезу систем керування паралельним силовим активним фільтром трифазної чотирипровідної системи електропостачання. Одержано нові розрахункові співвідношення задля визначення струмів компенсатора, що дають змогу врахувати нелінійність та асиметрію як фазних напруг мережі, так і фазних струмів навантаження. Показано, що перехід від структурної схеми системи керування, яку побудовано на класичних перетвореннях p-q-r теорії миттєвої потужності, до структурної схеми, заснованої на розрахунку коефіцієнту пропорційності між модулем просторового вектора напруги мережі з частковим послабленням складової нульової послідовності і модулем постійної складової проекції вектора струму навантаження на вісь «р», дає змогу більш ніж вдвічи зменшити кількість математичних операцій, необхідних задля реалізації алгоритмів керування за тієї ж самої якості компенсації. Бібл. 5, рис. 1.

Ключові слова: силовий активний фільтр, система керування, алгоритм, теорія потужності.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        31.03.2020
Підписано до друку        05.05.2020УДК 621.314

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ «ВЕКТОРНОГО» И «ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО» СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 3, 2020 (май/июнь)
Cтраницы 36 – 39

 

Авторы
Д.В.Тугай1, докт.техн.наук, Г.Г. Жемеров2, докт.техн.наук, Ю.П.Колонтаевский1, канд.техн.наук, С.И. Корнелюк1
1- Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова,
ул. Маршала Бажанова, 17, 61002, Харьков, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2- Национальный технический университет «ХПИ»,
ул. Кирпичова, 2, 61002, Харьков, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Доказана эквивалентность «векторного», основанного на преобразованиях координат p-q-r теории мгновенной мощности, и «пропорционального», основанного на пропорционально-векторной теории мощности, способов синтеза систем управления параллельным силовым активным фильтром трехфазной четырехпроводной системы электроснабжения. Получены новые расчетные соотношения для определения токов компенсатора, позволяющие учесть нелинейность и асимметрию как фазных напряжений сети, так и фазных токов нагрузки. Показано, что переход от структурной схемы системы управления, построенной на классических преобразованиях p-q-r теории мгновенной мощности, к структурной схеме, основанной на расчете коэффициента пропорциональности между модулем пространственного вектора напряжения с частичным ослаблением составляющей нулевой последовательности и модулем постоянной составляющей проекции вектора тока нагрузки на ось «р», позволяет более чем в два раза уменьшить количество математических операций, необходимых для реализации алгоритмов управления при том же качестве компенсации. Библ. 5, рис. 1.

Ключевые слова: силовой активный фильтр, система управления, алгоритм, теория мощности.

 

Поступила                            28.02.2020
Окончательный вариант     31.03.2020
Подписано в печать             05.05.2020Література
1. Kim H., Blaabjerg F., Bak-Jensen B., Choi I. Instantaneous power compensation in three-phase systems using p-q-r theory. IEEE Trans. Power Electronics. 2002. Vol. 17. No. 5. Pp. 701-710. DOI: http://doi.org/10.1109/TPEL.2002.802185
2. Bialobrzheskyi O.V., Vlasenko R.V. Interrelation of a Clarke and Fortescue transformation for the three-phase asymmetrical electrical network. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2016. № 5. С. 67 – 74.
3. Тугай Д.В., Жемеров Г.Г., Корнелюк С.І., Шкурпела О.О. Новий спосіб керування паралельним силовим активним фільтром на основі модифікованої p-q-r теорії потужності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2019. № 20 (1345). C. 173 – 182. DOI: http://doi.org/10.20998/2409-9295.2019.20.22
4. Fryze S. Active, reactive and apparent power in circuits with non-sinusoidal voltage and current. Przeglad Elektrotechniczny. 1931. № 7-8. P. 193 – 203.
5. Поліщук С.Й., Артеменко М.Ю., Михальський В.М., Батрак Л.М., Шаповал І.А. Стратегія керування паралельним активним фільтром з частковим послабленням складової нульової послідовності напруг трифазної чотирипровідної мережі. Техн. електродинаміка. 2013. № 3. С. 12 – 19.

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.