PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.04.056

УДК 621.311

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2019 (липень/серпень)
Cторінки 56 – 64

 

Автори
М.М. Кулик1, академік НАН України, О.В. Кириленко2*, академік НАН України
1- Інститут загальної енергетики НАН України,
вул. Антоновича, 172, Київ, 03150, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3610-7670

 

Визначено особливості та виконано аналіз програми розвитку гідроенергетики України до 2026 р. Показано, що на даний час застосування гідроелектричних та гідроакумулюючих станцій для покриття пікових навантажень як за технічними, так і економічними та екологічними показниками поступаються більш прогресивним методам. Розглянуто нові технології покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності в енергосистемах, які здатні успішно конкурувати з гідроелектростанціями. Визначено мінімальні обсяги маневрових потужностей, які повинна мати у своєму складі Об’єднана енергетична система України. Виконано порівняльний аналіз техніко-економічних та екологічних характеристик проекту Канівської гідроакумулюючої станції та альтернативного проекту будівництва комплексу споживачів-регуляторів на теплових насосних установках. На прикладі реалізації проекту ущільнення графіків електричних навантажень шляхом впровадження електрокотлів на ТЕЦ при введенні в експлуатацію в енергосистемі Білорусії АЕС потужністю 2380 МВт показано переваги цього рішення. Наведено результати порівняльного дослідження процесів регулювання частоти і потужності в енергосистемах з потужними вітровими та сонячними електростанціями, в яких стабільність за частотою забезпечується введенням у систему потужних акумуляторних батарей і гідростанцій. Бібл. 12.

Ключові слова: гідро-та гідроакумулюючі електричні станції, маневрові потужності, споживачі-регулятори на теплонасосних установках, регулювання частоти і потужності в системах з вітровими та сонячними електростанціями.

 

Надійшла 21.02.2019
Остаточний варіант 04.03.2019
Підписано до друку 05.06.2019УДК 621.311

СОСОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

 

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2019 (июль/август)
Cтраницы 56 – 64

 

 

Авторы
М.Н. Кулик1, академик НАН Украины, А.В. Кириленко2*, академик НАН Украины
1- Институт общей энергетики НАН Украины,
ул. Антоновича, 172, Киев, 03150, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Определены особенности и выполнен анализ Программы развития гидроэнергетики Украины до 2026 г. Показано, что в настоящее время применение гидроэлектрических и гидроаккумулирующих станций для покрытия пиковых нагрузок как по техническим, так и экономическим и экологическим показателям уступают более прогрессивным методам. Рассмотрены новые технологии покрытия пиковых нагрузок, регулирования частоты и мощностей в энергосистемах, которые способны успешно конкурировать с гидроэлектростанциями. Определены минимальные объемы маневренных мощностей, которые должны быть в составе Объединенной энергетической системы Украины. Выполнен сравнительный анализ технико-экономических и экологических характеристик проекта Каневской гидроаккумулирующей станции и альтернативного проекта строительства комплекса потребителей-регуляторов на теплонасосных установках. На примере реализации проекта уплотнения графиков электрических нагрузок путем внедрения электрокотлов на ТЭЦ при вводе в эксплуатацию в энергосистеме Беларуси АЭС мощностью 2380 МВт показаны преимущества этого решения. Приведены результаты сравнительного исследования процессов регулирования частоты и мощностей в энергосистемах с мощными ветровыми и солнечными электростанциями, в которых стабильность по частоте обеспечивается введением в систему мощных аккумуляторных батарей и гидростанций. Библ. 12.

Ключевые слова: гидро-и гидроаккумулирующие электрические станции, маневровые мощности, потребители-регуляторы на теплонасосных установках, регулирование частоты и мощности в системах с ветровыми и солнечными электростанциями.

 

Поступила 21.02.2019
Окончательный вариант 04.03.2019
Подписано в печать 05.06.2019Література

1. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.
2. Енергетична стратегія України до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р. 129 c.
3. Лайзерович А.Ш. Возвращаясь к теме покрытия переменной части графиков энергопотребления в США. Электрические станции. 2018. № 6. С. 20–28.
4. Tesla completes Energy Storage Project for Southerm California Edison. Power Engineering. 2017. No 3. Pр. 61–65.
5. Будівництво Канівської гідроакумулюючої електростанції. URL: www.uge.ua (дата звернення15.01.2019)
6. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень. Проблеми загальної енергетики. 2014. № 4 (39). С. 5–10.
7. Трутаев В.И., Сыропущинский В.М. Применение электрокотлов на ТЭЦ как эффективный способ получения маневренной электрической мощности в энергосистеме Белоруси с вводом АЭС. Энергетическая стратегия. 2010. № 4 (16). С. 19–24.
8. Кулик М.М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів в системах автоматичного регулювання частотою і потужністю. Проблеми загальної енергетики. 2015. № 1 (40). C. 20–28. DOI: https://doi.org/10.15407/pge2015.01.020
9. Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Настанова. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК04156:2009. Затверджено: Наказ Міністерства палива та енергетики від 24 березня 2009. № 158. С. 4–48.
10. Кулик М.М., Згуровець О.В. Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах. Энерготехнологии и ресурсоcбережение. 2018. № 4. C. 3–11. DOI: https://doi.org/10.33070/etars.4.2018.01
11. URL: https:/lb.ua/economics/2018/10/26/410950_ukrenergo_hochet_postroit.html (дата звернення 15.01.2019).
12. Борисов М.А. Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеха-нічного обладнання ТЕС. Автореферат дисертації канд.техн.наук. Київ. Інститут загальної енергетики НАН України. 2008. 23 с.

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.