PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.068

УДК 621.316.11

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСУ НАПРУГИ 20 КВ У МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2019 (січень/лютий)
Cторінки 68 – 71

 

Автори
Р.О. Буйний1*, канд.техн.наук, А.В. Красножон1, канд.техн.наук, В.В. Зорін2**, докт.техн.наук, А.О. Квицинський3, канд.техн.наук
1 – Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 – НПЦР ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго»,
вул. Дорогожицька, 11/8, Київ, 04112, Україна,
e-mail: Kvytsynskyi.AO@ua.energy
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5432-2924
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5913-401X

 

Для двопроменевої структури розподільної електричної мережі отримано цільову функцію, яка дає змогу досліджувати вплив як технічних, так і економічних параметрів на ефективність передавання електричної енергії. Під час досліджень встановлено, що застосування класу напруги 20 кВ у міських електричних мережах доцільно тільки тоді, коли вони виконані з використанням трансформаторів потужністю не менше 630 кВА та кабелів із перерізами алюмінієвих жил не менше 240 мм2. Отримано аналітичні вирази та побудовано графічні залежності питомої мінімальної щільності електричних навантажень та граничної відстані між трансформаторними підстанціями від тривалості максимальних втрат, за якої доцільно споруджувати розподільну електричну мережу на напругу 20 кВ. Бібл. 6, рис. 3.

Ключові слова: електрична мережа, двопроменева структура, показники економічної ефективності, інтегральний ефект, термін окупності, цільова функція, втрати потужності.

 

Надійшла                          02.03.2018
Остаточний варіант        18.05.2018
Підписано до друку        10.01.2019

УДК 621.316.11

ОБОСНОВАНИЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2019 (январь/февраль)
Cтраницы 68 – 71

 

Авторы
Р.А. Буйный1, канд.техн.наук, А.В. Красножон1, канд.техн.наук, В.В. Зорин2, докт.техн.наук,

А.А. Квицинский3, канд.техн.наук
1 – Черниговский национальный технологический университет,
ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14035, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – НТУУ «КПИ им. И. Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 – НПЦР ОЭС Украины ГП «НЭК «Укрэнерго»,
ул. Дорогожицкая, 11/8, Киев, 04112, Украина,
e-mail: Kvytsynskyi.AO@ua.energy

 

Для двухлучевой структуры распределительной сети получено целевую функцию, которая позволяет исследовать влияние технических и экономических параметров на эффективность передачи электрической энергии. Установлено, что применение класса напряжения 20 кВ в городских электрических сетях целесообразно лишь тогда, когда они выполнены на трансформаторах мощностью не менее 630 кВА и кабелях с сечением алюминиевых жил не менее 240 мм2. Получены аналитические выражения и построены графические зависимости удельной минимальной плотности нагрузок и предельного расстояния между трансформаторными подстанциями от продолжительности максимальных потерь, при которых целесообразно строить распределительную сеть на напряжении 20 кВ. Библ. 6, рис. 3.

Ключевые слова: электрическая сеть, двухлучевая структура, показатели экономической эффективности, интегральный эффект, срок окупаемости, целевая функция, потери мощности.

 

Поступила                               02.03.2018
Окончательный вариант     18.05.2018
Подписано в печать             10.01.2019Література

1. Асташев Д.С., Бедретдинов Р.Ш., Кисель Д.А., Соснина Е.Н. Применение напряжения 20 кВ для распределительных сетей России. Вестник НГИЭИ. 2015. № 4(47). С. 6-9.
2. Буйний Р.О., Перепечений В.О., Зорін В.В. Регресійні залежності вартісних показників елементів електричних мереж напругою 10-35 кВ. Вісник НТУ ХПІ. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. № 7 (1229). С. 18-23. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.03
3. Зорін В.В., Штогрин Є.А., Буйний Р.О. Електричні мережі та системи. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. 248 с.
4. Лях В.В., Палайда О.Б. Питання необхідності переходу на клас напруги 20 кВ або питання без відповідей. Енергетика та електрифікація. 2016. № 9-10. С. 3-4.
5. Циганенко Б.В., Кирик В.В. Лінгвістична модель критерію переведення розподільної мережі на напругу 20 кВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2016. № 5. С. 58-67.
6. Borscevskis O., Gavrilovs G. 20 kV Voltage Adaptation Problems in Urban Electrical Networks. URL: http://egdk.ttu.ee/ (дата звернення: 26.09.2017.).

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.