PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.116

УДК 621.314: 621.391

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 116 – 120

 

Автори
С.М. Герцик, Ю.І. Гижко*, канд.техн.наук, В.М. Зварич**, докт.техн.наук, М.В. Мислович***, докт.техн.наук, Л.Б. Остапчук, канд.техн.наук, Р.М. Сисак****, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5702-4738
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1271-4954
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6245-7917
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4474-4776

 

Запропоновано структуру діагностичної системи, в якій для забезпечення функціонування автономних вимірювальних перетворювачів, розташованих на частинах електричних машин (ЕМ), що діагностуються, використана технологія Energy Harvesting (ЕН), яка надає можливість забезпечити електроживлення електронних схем в автономних пристроях вимірювання вібрацій за рахунок перетворення в електричний струм механічної енергії вібрацій вузла ЕМ. На прикладах дослідження вібрацій шихтованого магнітопроводу доведена необхідність формування просторів діагностичних ознак з урахуванням режимів роботи досліджуваних об’єктів. Одержання експериментальних даних виконано з використанням лабораторного зразка системи діагностування, до складу якої входять вимірювальні перетворювачі, функціонування котрих забезпечується за допомогою автономних систем живлення. Бібл. 10, рис. 3, табл. 2.

Ключові слова: електротехнічне обладнання, режими роботи, автономні вимірювальні перетворювачі.

 

Надійшла                         02.03.2018
Остаточний варіант       03.05.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.314: 621.391

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 116 – 120

 

Авторы
С.М. Герцик, Ю.И. Гижко, канд.техн.наук, В.Н. Зварич, докт.техн.наук, М.В. Мыслович, докт.техн.наук, Л.Б. Остапчук, канд.техн.наук, Р.М. Сысак, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Предложена структура диагностической системы, в которой для обеспечения функционирования автономных измерительных преобразователей, расположенных на диагностируемых частях электрических машин (ЭМ), использована технология Energy Harvesting (ЕН), позволяющая обеспечить электропитание электронных схем в автономных устройствах измерения вибраций за счет преобразования в электрический ток механической энергии вибраций узла ЭМ. На примерах исследования вибраций шихтованного магнитопровода доказана необходимость формирования пространств диагностических признаков с учетом режимов работы исследуемых объектов. Получение экспериментальных данных выполнено с использованием лабораторного образца диагностической системы, в состав которого входят измерительные преобразователи, функционирование которых обеспечивается с помощью автономных систем питания. Библ. 10, рис. 3, табл. 2.

Ключевые слова: электротехническое оборудование, режимы работы, автономные измерительные преобразователи.

 

Поступила                                02.03.2018
Окончательный вариант     03.05.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Бабак С.В., Мыслович М.В., Сысак Р.М. Статистическая диагностика электротехнического оборудования. К.: Інститут електродинаміки НАН України, 2015. 456 с.
2. Биргер И.А. Техническая диагностика. М.: Машиностроение, 1978. 211 с.
3. Герцик С.М., Гижко Ю.І., Мислович М.В., Остапчук Л.Б., Сисак Р.М. Алгоритми функціонування та програмне забезпечення багаторівневої системи моніторингу стану та технічного діагностування обладнання об’єктів електроенергетики. Технічна електродинаміка. 2016. № 4. С. 86 – 88. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.086
4. Гижко Ю.І., Мислович М.В. Елементи теорії та питання практичного застосування систем вібродіагностування рухомих вузлів електричних машин. Технічна електродинаміка. 2015. № 2. С. 45 - 56.
5. Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надёжность электрических машин. Л.: Энергия, 1976. 248 с.
6. Кузьмин В.В., Лившиц А.Л., Шпатенко В.С. Малозатратные и энергосберегающие технологии реабилитации турбогенераторов – основа технического перевооружения энергетики Украины. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2011. № 2. С. 90 – 92.
7. Клюев В.В., Пархоменко П.П. Технические средства диагностирования. М.: Машиностроение, 1989. 672 с.
8. Evanczuk S. Energy Scavenging with Piezoelectric Transducers. Electronic Products, 2011-11-23.
URL: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2011/nov/energy-scavenging-with-piezoelectric-transducers (дата звернення 15.01.2018).
9. MIDE Engineering Solutions. URL: https://www.mide.com (дата звернення 15.01.2018).
10. V21BL Product Overview. URL: https://www.digikey.com/product-detail/en/mide-technology-corporation/V21BL/V21BL-ND/2402860 (дата звернення 15.01.2018).

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.