PDF Print E-mail

УДК 621.311

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.02.055

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 2, 2018 (березень/квітень)
Cторінки 55 – 62

 

Автор
І.М. Карп, академік НАН України
Інститут газу НАН України,
вул. Дегтярівська, 39, Київ, 03113, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Функціонування української енергосистеми сьогодні пов’язане з ризиками втрати транзиту природного газу, майже повною залежністю від імпорту нафтопродуктів, технологічним відставанням у виробництві, споживанні та транспортуванні електричної енергії. Основними світовими трендами у цьому секторі енергетики є зростання частки децентралізованого виробництва енергії, використання відновлюваних джерел, впровад-ження засобів акумуляції енергії у комунально-побутовому секторі та в масштабах енергосистем. Тому необхідним є створення «розумних» електромереж, спроможних приймати значні кількості електроенергії від автономних джерел без втрати стійкості енергосистем. Бібл. 7, табл. 1.

Ключові слова: енергетика, споживання, акумуляція, виробництво, децентралізована енергетика, технологічний прогрес.

 

Надійшла                         23.10.2017
Остаточний варіант       01.12.2017
Підписано до друку        01.03.2018УДК 621.311

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 2, 2018 (март/апрель)
Cтраницы 55 – 62

 

Автор
И.Н. Карп, академик НАН Украины
Інститут газа НАН Украины,
ул. Дегтяривска, 39, Киев, 03113, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Функционирование украинской энергосистемы в настоящее время связано с рисками потери транзита природного газа, почти полной зависимостью от импорта нефтепродуктов, технологическим отставанием в производстве, потреблении и транспортировке электрической энергии. Основными мировыми трендами в этом секторе энергетики являются рост доли децентрализованного производства энергии, использование возобновляемых источников, внедрение средств аккумуляции в коммунально-бытовом секторе и в масштабах энергосистем. Необходимо создание «умных» электросетей, способных принимать значительные количества электроэнергии от автономных источников без потери устойчивости энергосистем. Библ. 7, табл. 1.

Ключевые слова: электроэнергетика, потребление, производство, децентрализованная энергетика, аккумуляция, технологический прогресс.

 

Поступила                              23.10.2017
Окончательный вариант   01.12.2017
Подписано в печать            01.03.2018

 

Література

1. Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.

2. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.

3. Jonson B.W. Adiabatic expansion heat engine and method of operating. Patent US No 8,156,739 B2. 2012.

4. Антощук Т.А., Біліченко М.М., Зелений О.А., Карп І.М., Лисенко А.А., П’яних К.Є., П’яних К.К., Прзестрзелски Даріуш. Спосіб термічної конверсії твердого палива та газогенератор для його здійснення. Патент України на винахід. №112575. 2016. Бюл. № 8.

5. Національний план з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 року № 902-р.

6. Кириленко О.В. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Монографія. Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. 400 с.

7. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Проект. Розроблено Міненерговугіллям (2015 рік) на виконання Директиви ЄС по викидах Industrial Emissions Directive (IED, 210/75/EU).

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.