PDF Print E-mail

УДК 621.316

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.04.048

ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ ІНДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ НА РЕЖИМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРУ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2017 (липень/серпень)
Cторінки 48 – 54

 

Автори
Чиженко О.І., докт.техн.наук, Трач І.В., канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Досліджено вплив технологічних змін індуктивного опору xa електричної мережі на характеристики та параметри тиристорного мостового компенсатора реактивної потужності, який встановлено з метою підтримання належних значень cosφ. З’ясовано, що при збільшенні цього опору максимальне значення реактивної потужності, що може генерувати у мережу тиристорний компенсатор (ТРК), теж збільшується, але при цьому глибина регулювання реактивної потужності зменшується. Для покращення якості вхідного струму ТРК, тобто зменшення його коефіцієнта гармонік до значень менших 5%, пропонується в процесі регулювання під навантаженням змінювати індуктивність реактора, який увімкнено між конденсаторною батареєю і тиристорним мостом. Ці зміни відбуваються стрибкоподібно шляхом перемикання за допомогою симисторів відпайок обмоток цих реакторів. При налаштуванні вхідного LC контуру ТРК на чотирикратну частоту з’являється можливість приєднання індуктивно-тиристорного регулятора безпосередньо до вершин трикутника встановленої в мережі конденсаторної батареї без втручання в її обладнання. Завдяки цьому з’являється можливість плавного регулювання реактивної потужності, яка генерується у мережу конденсаторною батареєю. Бібл. 13, рис. 2, табл. 3.

Ключові слова: індуктивність електричної мережі, тиристорний регулюємий компенсатор реактивної потужності, якість вхідного струму, коефіцієнт гармонік, глибина регулювання реактивної потужності.

 

Надійшла                         20.10.2016
Остаточний варіант       20.04.2017
Підписано до друку       15.06.2017УДК 621.316

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА РЕЖИМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2017 (июль/август)
Cтраницы 48 – 54

 

Авторы
Чиженко А.И., докт. техн. наук, Трач И.В., канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Прослеживается влияние технологических изменений индуктивного сопротивления электрической сети на характеристики и параметры тиристорного мостового компенсатора реактивной мощности, установленного в ней с целью поддержания надлежащих значений cosφ. Установлено, что с увеличением этого сопротивления максимальное значение реактивной мощности, генерируемой в сеть тиристорным регулируемым компенсатором (ТРК), тоже увеличивается, но при этом сужается глубина регулирования реактивной мощности. Для улучшения качества входного тока ТРК, т.е. уменьшения его коэффициента гармоник до значений меньших 5%, предлагается в процессе регулирования под нагрузкой осуществлять уменьшение индуктивности реактора, включенного между конденсаторной батареей и тиристорным мостом. Эти изменения осуществляются скачкообразно путем переключения с помощью симисторов отпаек обмоток этих реакторов. При настройке входного контура ТРК на четырехкратную частоту появляется возможность подключения индуктивно-тиристорной части регулятора непосредственно к установленным в сети конденсаторным батареям без какого-либо вмешательства в их оборудование. Благодаря этому возникает возможность плавного регулирования реактивной мощности действующей в сети конденсаторной установки фиксированной мощности. Библ. 13, рис. 2, табл. 3.

Ключевые слова: индуктивность электрической сети, тиристорный регулируемый компенсатор реактивной мощности, качество входного тока, коэффициент гармоник, глубина регулирования реактивной мощности.

 

Поступила                              20.10.2016
Окончательный вариант     20.04.2017
Подписано в печать             15.06.2017Література

1. Волков И.В., Чиженко А.И. Способ плавного регулирования реактивной мощности с коррекцией качества входного тока тиристорных компенсаторов реактивной мощности // Электронное моделирование – 2012.– Т.34 – № 2. – С.77 – 84.
2. Волков И.В., Чиженко А.И., Курило И.А. Трехфазній вентильно-дроссельній преобразователь переменного напряжения // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2010 .– Вип. 26. – С.90–94.
3. Волков І.В., Липківський К.О., Чиженко О.І. Спосіб плавного регулювання змінної напруги на активно-індуктивному навантаженні. Патент України № 48865 А МКИ 7 Н 02 Р 13/30, Н 02 М5/10, 2002.
4. Нестерович В.В. Требования, предъявляемые к устройствам, служащим для измерения частотных характеристик электрических сетей / Тезисы докладов межд. науч.-техн. конф. «Университетская наука-2015», 19-20 мая 2015. – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 236-237.
5. Чиженко О.І., Трач І.В. Аналіз електромагнітних процесів у системі мережа–ТРК у режимі плавного регулювання реактивної потужності. Оцінка впливу параметрів мостового ТРК на його електромагнітну сумісність з мережею // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2016. – Вип. 45. – С. 20?29.
6. Чиженко О.І., Трач І.В. Спосіб покращення якості струму у системі мережа–тиристорний компенсатор реактивної потужності // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2017. – Вип. 46. – С.22–30.
7. ДСТУ 2105-92. Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Технічні умови. – державний комiтет стандартизацiї метрологiї та сертифiкацiї України.
8. IEEE Std519-2014. Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems/ Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854, http://standards.ieee.org
9. Felipe G. Duque, Leonardo W. de Oliveir. Allocation of capacitor banks in distribution systems through a modified monkey search optimization technique // Electrical Power and Energy Systems. – 2015. – Vol. 73. – Pp. 420–432.
10. Mykhalskyi V.M., Sobolev V.M., Chopyk V.V., Polishchuk S.Y., Shapoval I.A. Matrix converter control strategy maximizing reactive power transfer // Proceeding of the International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kyiv, Ukraine. – June 02-06, 2014. – Pp. 26–31. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2014.6874193
11. Pravin Sonawane. Optimal capacitor placement and sizing for enhancement of distribution system reliability and power quality using PSO / International Conference for Convergence of Technology (I2CT). – 2014. – Pp. 1.–7. DOI: https://doi.org/10.1109/I2CT.2014.7092338
12. Sayyad Nojavan, Mehdi Jalali, Kazem Zare. Optimal allocation of capacitors in radial/mesh distribution systems using mixed integer nonlinear programming approach // Electric Power Systems Research. – 2014. – Vol. 107. – Pp. 53-124. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2013.09.019
13. K.L.Sireesha, K.Bhushana Kumar. Power Quality Improvement in Distribution System Using D-STATCOM // IJEAR. – 2014. – Vol. 4. – Issue Spl–1. – Pp.58–62.

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.