PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.01.048

УДК 621.31

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЛІНІЯХ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОБЛОКУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2020 (січень/лютий)
Cторінки 48 – 57

Автори
Б.С. Стогній1*, акад. НАН України, М.В. Гребченко2**, докт.техн.наук, В.Ф. Максимчук3, Ю.В. Пилипенко1***, канд.техн.наук
1- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна
3- Укрзалізниця,
вул. Тверська, 5, Київ-150, 03680, Україна
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9651-4177
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-0055-9042
*** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-1605-1721

Наведено подальший розвиток методу визначення місця замикання на землю на повітряних лініях сигналізації, централізації та автоблокування залізниць, запропонованого авторами й заснованого на дистанційному принципі. Показано, що нестаціонарна зміна параметрів режиму лінії суттєво ускладнює використання методу, через що його точність не завжди задовольняє вимогам. Узагальнено отриманий досвід об’єднання у методі одночасно трьох алгоритмів для визначення місця замикання відповідно для кожної фази лінії. З метою підвищення точності методу запропоновано вдосконалити його за рахунок введення додаткової операції уточнення значення вектору падіння напруги на опорі фази до місця пошкодження. Авторами раніше доведено, що у якості вхідних параметрів методу необхідно використовувати значення коригованих перших гармонік струмів та напруг, які визначаються за виміряними за допомогою трансформаторів струму та напруги. Проведено експерименти, що дають змогу оцінити підвищення точності вимірювання струмів за рахунок використання трансформаторів струму більш високого класу точності й вимірювання напруги за допомогою дільників з активних опорів. Проведено розрахункові дослідження з визначення значення ємностей, що включаються між кожною фазою лінії та землею для зменшення електромагнітного впливу на лінію, який виникає за рахунок близького розташування лінії два проводи-рейка та контактної мережі. Бібл. 8, рис. 2, табл. 4.

Ключові слова: місце замикання, експериментальні дослідження, математичне моделювання, вдосконалення методу, точність визначення.

Надійшла                          23.10.2019
Остаточний варіант        19.12.2019
Підписано до друку        16.01.2020УДК 621.31

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЛИНИЯХ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И АВТОБЛОКИРОВКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2020 (январь/февраль)
Cтраницы 48 – 57

Авторы
Б.С. Стогний1, акад. НАН Украины, Н.В. Гребченко2, докт.техн.наук, В.Ф. Максимчук3, Ю.В. Пилипенко1, канд.техн.наук
1- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина
3- Укрзализныця,
ул. Тверская, 5, Київ-150, 03680, Украина

Развит метод определения места замыкания на землю на воздушных линиях сигнализации, централизации и автоблокировки железных дорог, предложенного авторами и основанного на дистанционном принципе. Показано, что нестационарное изменение параметров режима линии существенно затрудняет использование метода, из-за чего его точность не всегда удовлетворяет требованиям. Обобщен полученный опыт объединения в методе одновременно трех алгоритмов для определения места замыкания соответственно для каждой фазы линии. С целью повышения точности метода предложено усовершенствовать его за счет введения дополнительной операции уточнения значения вектора падения напряжения на сопротивлении фазы до места повреждения. Авторами ранее доказано, что в качестве входных параметров метода необходимо использовать значения корректируемых первых гармоник токов и напряжений, определяемых на основании измеренных с помощью трансформаторов тока и напряжения. Проведены эксперименты, позволившие оценить повышение точности измерения токов за счет использования трансформаторов тока более высокого класса точности и измерения напряжения с помощью делителей из активных сопротивлений. Проведены расчеты значения емкостей, включаемых между каждой фазой линии и землей для уменьшения электромагнитного воздействия на линию, которое возникает за счет близкого расположения линии два провода-рельс и контактной сети. Библ. 8, рис. 2, табл. 4.

Ключевые слова: место замыкания, экспериментальные исследования, математическое моделирование, совершенствование метода, точность определения.

Поступила                               23.10.2019
Окончательный вариант     19.12.2019
Подписано в печать             16.01.2020

Роботу виконано за бюджетною темою: «Розроблення моделей об’єднаної енергосистеми України та визначення заходів з її інтеграції до континентальної енергосистеми європейських країн – ENTSO-E» (шифр – «Монітор-3»). Державний реєстраційний номер роботи 0119U001211.

 

Література

1. Izykowski J. Fault location on power transmission lines. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. Wroclaw. 2008. 221 p.
2. Saha M.M., Izykowski J., Rosolowski E. Fault Location on Power Networks. Springer-Verlag, London Limited. 2010. 424 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-84882-886-5
3. Миронов О.С., Дяченко М.Д., Бурлака В.В., Бублик С.К. Спосіб визначення відстані до місця однофазного замикання на землю або дефекту ізоляції в електричних мережах з ізольованою та компенсованою нейтраллю. Патент України, № 94145, 2009. МПК G01R31/08 (2011.01).
4. Swagata Das, Surya Santoso, Anish Gaikwad, Mahendra Patel. Impedance-Based Fault Location in Transmission Networks: Theory and Application. IEEE Access, Vol. 2. 2014. Pp. 537-557. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2014.2323353
5. Стогній Б.С., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф. Моніторинг стану ліній 10(6) кВ сигналізації, централізації та блокування електрифікованих залізниць. Техн. електродинаміка. 2016. № 1. С. 40-46. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.01.040
6. Сопель М.Ф., Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Визначення місця однофазного замикання на землю в умовах електромагнітного впливу на повітряних лініях сигналізації, централізації та блокування залізниць. Техн. електродинаміка. 2019. № 1. С. 50 - 54. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.050
7. Гребченко М.В., Максимчук В.Ф., Пилипенко Ю.В. Визначення відстані до місць однофазних замикань на повітряних лініях. Техн. електродинаміка. 2016. № 4. С. 83-85. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.083
8. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Москва, 1997. 31 с.

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна